19. Szene: Vater unser


Baba wethu osezulwini,

maliphatwe ngobungcwele igama lakho,

umbuso wakho mawufike,

intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla

Usithethelele izono zethu

njengoba nathi sibathethelela abasonayo

ungasingenisi ekulingweni

kodwa usisindise kokubi.Diese Seite ist ein Teil von "Eine unvergängliche Bruderschaft" - Videofilm über die Brotherhood of Blessed Gérard


Diese Seite wurde zuletzt am 23 August 2011 00:49:06 aktualisiert.

Brotherhood of Blessed Gérard