18th scene: Our Father


Baba wethu osezulwini,

maliphatwe ngobungcwele igama lakho,

umbuso wakho mawufike,

intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla

Usithethelele izono zethu

njengoba nathi sibathethelela abasonayo

ungasingenisi ekulingweni

kodwa usisindise kokubi.This page is part of "An Everlasting Brotherhood" - Video film about the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Tuesday, 15 January 2013 12:49:48.

Brotherhood of Blessed Gérard