Panalangin ng Brotherhood of Blessed Gérard in Filipino / Tagalog


Panginoong Hesukristo

Mula sa Iyong kabutihan, ako ay hinirang Mo upang maglingkod sa Iyo bilang isang kapatid sa Kapatiran ni Beato Gerard.

Ako po ay taimtim na nagpapasalamat na ako ay minarapat Mo sa gawaing ito

Buong kababaang-loob ko pong hiniling, kasama ng mga panalangin ng mahal na Birhen Maria, ni San Juan Bautista, ni Beato Gerard Tongue at lahat ng mga Banal, na nawa’y ang aking buhay at mga gawa ay para sa pagtulong sa aking mga mahal sa buhay, kaibigan at sinumang nangangailang ng aking tulong.

Sa tulong Mo Panginoon, nawa’y patuloy kong mapalakas at mapangalagaan ang aking pananampalataya at taos pusong tumulong sa aking kapwa, lalo na sa mahihirap, sa mga nalulungkot, at may mga karamdaman.

Ipagkaloob Mo po sa akin Panginoon ang lakas upang nawa’y lagi kong ipamalas sa aking buhay ang Iyong mga aral at isabuhay ang Mabuting Balita.

Para sa kapurihan ng Panginoong Diyos, sa kapayapaan ng sangkatauhan, at sa ikabubuti ng ating bayan

Amen


We thank Mr. Bobby Pinpin for this translation into Pilipino / Tagalog.Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Saturday, 16 April 2016 09:52:42