Munamato we Brotherhood ya Gerard akakomborerwa


Mambo Yesu Kristo

negirasiya renyu, makandidaidza kuti ndikushandirei senhengo yeBrotherhood ya Gerard Akakomborerwa.
Ndinokutendai nokundiona ndakakodzera kukushandirai mundima iyi.
Nokuzvidukupisa, ndinokukumbirai, nokurevererwa na Amai vedu vasande, Johane mubhabhatidzi mutsvene. Gerard Toque akakomborerwa navasande vose kuti chitendero changu muukama chitungamirire upenyu nemaitiro angu kuti arerekere mukukushandirai nemunavo vose vanoda rubatsiro rwangu.
Ndichivimba murubatsiro rwenyu, ndinoda kuchengetedza chitendero nekuva nemoyo unogamuchira vamwe, zvikurusei vanoshaya, vanochema, vakaraswa, vakaremara nevanorwara.
Ndipeiwo simba rinodiwa kuti ndigone kuchengetedza mhiko iyi ndirimutenderi anozvipira sezvinoreva dama rakanaka.

Kuitira kuremekedza Mwari- runyararo pasi rose nekugudzikana kwevanhu vose.

Amen.


We thank our member Simon Kudzai Dube for this translation into chiShona.Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Saturday, 10 October 2015 18:13:58