Umkhuleko Wenhlangano Yobuzalwane Ka Gérard Obusisiweyo


Nkosi Jesu Kristo,

Ngegrasiya lakho ungibizele ukukukhonza njengelunga leNhlangano yoBuzalwane kaGérard oBusisiweyo.

Ngiyakubonga ngokungibona ngiwufanele lomsebenzi.

Ngiyakucela ngithobile ngokunxuselwa yiNtombi eyiNgcwele, uJohannes oCwebileyo uMbhabhadisi, UGérard oBusisiweyo kanye nabacwebileyo bonke, ukuthi umoya weNhlangano yethu ubonakale empilweni yami nasekwenzeni kwami ngizahlukanisele ngokuphelele ekukusebenzeleni kubobonke abadinga usizo lwami.

Ngethembela osizweni lwakho ngifisa ukuvikela ukholo. Ngibe nenhliziyo evulekile komakhelwane bami, ikakhulukazi abampofu, abanhliziyo zidabukile nabanesizungu, abakhubazekileyo kanye nababuthakathaka.

Ngiphe amandla engiwadingayo ukusiphila lesisinqumo ngibe uMkristo omsulwa nozidelele umoya weVangeli lakho, ukuze kudunyiswe uNkulunkulu, uxolo lomhlaba wonke kanye nenzuzo eyiyo yomphakathi.

Amen.


Siyambonga uMnumzane uJohannes Hlongwa. Yena wahumusha lomthandazo ngesiZulu.Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Wednesday, 13 April 2016 11:03:53